เที่ยวโฮมสเตย์

ผู้สนับสนุนโฆษณา ¦

Chompoo_Araya_A_Hargate_Samsung_ES65_Red_0016r803kTrue_Cover-620x392img_28526_tmp_wthCL_600x600


การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์กระจายไปในกลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ นิยม ทัวร์ป่า โดยเฉพาะในแถบภาคเหนือ ของประเทศไทย นักท่องเที่ยว จะพักตามบ้านชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินป่า โฮมสเตย์ ได้รับการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรักธรรมชาติ รักความสงบอย่างแท้จริง…

       โฮมสเตย์บ้านคลองรางจระเข้                        บ้านสาไรโฮมสเตย์                                 บ้านฝนโฮมสเตย์                         โฮมสเตย์บ้านริมน้ำแม่กลอง

โฮมสเตย์บ้านสาไรโฮมสเตย์บ้านฝนโฮมสเตย์โฮมสเตย์บ้านริมน้ำแม่กลอง

         โฮมสเตย์บ้านสวนบางช้าง                    โฮมสเตย์บ้านสวนริมคลอง                        โฮมสเตย์บ้านหัวหาด                          โฮมสเตย์บ้านเกษตรกร
โฮมสเตย์บ้านสวนบางช้างโฮมสเตย์บ้านสวนริมคลองโฮมสเตย์บ้านหัวหาดโฮมสเตย์บ้านเกษตรกร
            โฮมสเตย์บ้านใบเฟิร์น                     โฮมสเตย์บ้านเครื่องเบญจรงค์                            ละลุโฮมสเตย์                                 โฮมสเตย์บ้านท่าข้าม

โฮมสเตย์บ้านใบเฟิร์นโฮมสเตย์บ้านเครื่องเบญจรงค์ละลุโฮมสเตย์โฮมสเตย์บ้านท่าข้าม

       โฮมสเตย์บ้านพระนอนจักรสีห์                 โฮมสเตย์ศรีวินิตวิทยาคม                          โฮมสเตย์บ้านแม่ลา                         โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร

โฮมสเตย์บ้านพระนอนจักรสีห์โฮมสเตย์ศรีวินิตวิทยาคมโฮมสเตย์บ้านแม่ลาโฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร

            โฮมสเตย์บ้านคลองขุน                          โฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ย                           โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า                                โฮมสเตย์บางเสด็จ
โฮมสเตย์บ้านคลองขุนโฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ยโฮมสเตย์บางเจ้าฉ่าโฮมสเตย์บางเสด็จ
          โฮมสเตย์สมบัติของเปิ้ล                       บ้านซับไทรทองโฮมสเตย์                       โฮมสเตย์บ้านปราสาท                             โฮมสเตย์บ้านไร่อิสระ

โฮมสเตย์สมบัติของเปิ้ลM2061M-1014โฮมสเตย์บ้านปราสาทโฮมสเตย์บ้านไร่อิสระ

        โฮมสเตย์เสื่อกกบ้านแพง                       โฮมสเตย์บ้านกู่กาสิงห์                              โฮมสเตย์หมู่บ้านช้าง                          โฮมสเตย์บ้านสวนสวรรค์

โฮมสเตย์เสื่อกกบ้านแพงโฮมสเตย์บ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ดโฮมสเตย์หมู่บ้านช้างโฮมสเตย์บ้านสวนสวรรค์

           โฮมสเตย์บ้านปะอาว                             โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ                         โฮมสเตย์บ้านกลาง                                 โฮมสเตย์บ้านจะบูสี

โฮมสเตย์บ้านปะอาวโฮมสเตย์บ้านลาดเจริญโฮมสเตย์บ้านกลางโฮมสเตย์บ้านจะบูสี จ.เชียงราย

             โฮมสเตย์บ้านแม่เติ๋อ                        โฮมสเตย์บ้านปางแดงใน                          โฮมสเตย์บ้านผานกกก                         โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์บ้านแม่เติ๋อโฮมสเตย์บ้านปางแดงในโฮมสเตย์บ้านผานกกกโฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง

       ดอยมูเซอโฮมสเตย์แคมป์ปิ้ง            โฮมสเตย์กลุ่มไทลื้อบ้านดอนมูล                    โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน                           โฮมสเตย์บ้านข่วงบุก

ดอยมูเซอโฮมสเตย์แอนด์แคมป์ปิ้งโฮมสเตย์กลุ่มไทลื้อบ้านดอนมูลโฮมสเตย์บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์บ้านข่วงบุก

       โฮมสเตย์บ้านเมืองปอน                        โฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง                         โฮมสเตย์บ้านห้วยทรายขาว                     โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

โฮมสเตย์บ้านเมืองปอนโฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยงโฮมสเตย์บ้านห้วยทรายขาว โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

       โฮมสเตย์บางคลองร้อยสาย                    โฮมสเตย์บ้านบุไทร                                    โฮมสเตย์บ้านบุ่ง                                     โฮมสเตย์บ้านเป้า

โฮมสเตย์บางคลองร้อยสายโฮมสเตย์บ้านบุไทรโฮมสเตย์บ้านบุ่งโฮมสเตย์บ้านเป้า

Blog Stats

  • 276,352 hits
%d bloggers like this: